5G

Өндөр бериллий зэсийг коаксиаль холбогч, датчик, харилцаа холбоо, цэргийн нисэх онгоц гэх мэт ашиглаж болно.

5g
5g1